INGYENES SZÁLLÍTÁS 25 452 HUF-tól / HŰSÉGPROGRAM / KÉPVISELŐI HÁLÓZAT / RENDSZERES WORKSHOP

Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A New Flag, s.r.o. társaság,   cégjegyzékszám: 047 99 780, székhely: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8,   bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz,   253642 betét (a továbbiakban: „Társaság”) által kifejlesztett, bejegyzett és üzemeltetett   www.shop.new-flag.hu portál általános üzleti   feltételei a www.shop.new-flag.hu internetes   portálon történő vásárlások tekintetében (a továbbiakban: „ÁSZF”).
I. Bevezető   rendelkezések – áruk – leírás, az üzleti feltételek változásai
1. Jelen ÁSZF   különösen a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozza,   amelyek a Társaság és a vásárló(k) (a továbbiakban: „Ügyfél”) között létrejött szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) kapcsán vagy alapján   keletkeznek, amely keretében az Ügyfél a www.shop.new-flag.hu portálon   keresztül megvásárolja vagy meg kívánja megvásárolni a Társaságtól a fent   említett internetes portálon kínált árukat.
2. A jelen ÁSZF   kizárólag kozmetikai termékek és kapcsolódó áruk Ügyfél általi, az internetes   portálon keresztül történő megvásárlásra vonatkozik.
3. A jelen ÁSZF   fogyasztóként eljáró természetes személyeknek, jogi személyeknek és üzleti   tevékenységet folytató természetes személyeknek szól.
4. Az ÁSZF-től   eltérő rendelkezések a Társaság www.shop.new-flag.hu internetes portálon   közzétett árukínálatában szabályozhatók. Az ilyen esetleges eltérő   rendelkezések elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF-el szemben.
5. A jelen ÁSZF   rendelkezései a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés és az   ÁSZF magyar nyelven készült.
6. A Társaság   jogosult az ÁSZF szövegét egyoldalúan módosítani és kiegészíteni. Az ilyen   rendelkezés nem érinti az ÁSZF korábbi változatának érvényességi ideje alatt   keletkezett jogokat és kötelezettségeket. Az ÁSZF változásáról a Társaság a   www.shop.new-flag.hu internetes portálon vagy más alkalmas módon tájékoztatja   az Ügyfeleket oly módon, hogy az Ügyfél indokolatlan nehézségek nélkül   megismerhesse az ÁSZF hatályos szövegét.
7. Az Ügyfél a   vásárlással hozzájárul ahhoz, hogy az utolsó vásárlástól számított 5 évig   szerepeljen a Társaság e-mail adatbázisában; ezt a hozzájárulást az Ügyfél   bármikor visszavonhatja.
II. A Szerződés   megkötése a Társaság és az Ügyfél között
1. A Társaság a   www.shop.new-flag.hu internetes portálon reklámozza az árukat, különösen a   kozmetikai termékek értékesítését. A kínált áruk árai tartalmazzák a   hozzáadottérték-adót. Az áruk árai a csomagolás és a szállítás költsége   nélkül kerülnek feltüntetésre. 
2. Az internetes   portálon szereplő árukra vonatkozó valamennyi információ tájékoztató jellegű,   és a Társaság nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést   kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732 § (2) bekezdése nem alkalmazandó.
3. Az internetes   portálon található valamennyi áru leírása részletes információt tartalmaz az   áru jellemzőiről; az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót, mivel a   Társaság héafizető. Továbbá az internetes portálon található árukatalógusban   külön is fel vannak tüntetve a szállítás és az esetleges visszaküldés   költségei, beleértve az összes kapcsolódó díjat is. A megadott szállítási   költségek csak a Cseh Köztársaság területén belüli áruszállítás esetén   érvényesek. Abban az esetben, ha az Ügyfél az árut Csehországon kívüli   területre kívánja küldetni, a Társaság jogosult a szállítás, az áru   visszaküldése és a szállítási mód költségeit egyedileg meghatározni.  
4. Az Ügyfél   erre irányuló érdeklődése esetén lehetőség van arra, hogy az adásvételi   szerződést egyedi megállapodás alapján kössék meg.
5. Az Ügyfél   által a www.shop.new-flag.hu portálon megrendelt árukra a továbbiakban a   Szerződés megkötése és a Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek   gyakorlása, továbbá a jelen ÁSZF céljai tekintetében a „Vásárlás” megnevezés használatos.
6. Az Ügyfél   különösen tudatában van a Társasággal szembeni alábbi kötelezettségeinek,   ezért garantálja a következőket:
a. amennyiben   fogyasztó, úgy – különösen az életkora tekintetében – teljes   cselekvőképességgel rendelkezik, vagy törvényes képviselője képviseli;
b. a magyar jog   szerint jogi személyiséggel rendelkezik;
c. a Társaság   számára általa rendelkezésére bocsátott minden információ megfelel a   valóságnak, teljes, pontos és helytálló;
d. a Vásárlás   árának kifizetésével nem kerüli meg vagy sérti harmadik személyek jogait, és   jogosult a Vásárlás kifizetésére felhasznált pénzügyi forrásokat   felhasználni;
e. a   www.shop.new-flag.hu internetes portál használatának megkezdése előtt   alaposan megismerkedett a jelen ÁSZF rendelkezéseivel, azokat megértette és   azokkal egyetért.
7. A Szerződés   megkötésekor az Ügyfél megadja az áru kívánt mennyiségét, továbbá azt a   címet, ahová a Vásárlás kiszállítását kéri, és adott esetben megadja a   megrendelt áru (a továbbiakban: „Megrendelés”) szállítása szempontjából fontos információkat. 
8. A Megrendelés   elküldése előtt az Ügyfél ellenőrizheti és megváltoztathatja a Megrendelésben   megadott adatait, tekintettel arra is, hogy a Megrendelő észlelheti és   kijavíthatja a Megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat. A   Megrendelést az Ügyfél a Társaság részére a Megrendelés gomb megnyomásával küldi el. A Megrendelésben szereplő   adatokat annak elküldésével helyesnek kell tekinteni. 
9. A Társaság és   az Ügyfél között létrejött adásvételi szerződés a Megrendelés Társaság általi   átvételével (elfogadással) jön létre, amelyről az Ügyfél az ÁSZF-fel   összhangban tájékoztatást kap.
10. Az áru a   vételár teljes kifizetéséig a Társaság tulajdonában marad. Az Ügyfél   kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a vételárat nem megfelelően és   az előírt határidőn belül fizeti meg, a Társaság jogosult az áru   visszajuttatását követelni, és vállalja, hogy az árut a Társaság felszólítása   alapján haladéktalanul, de legkésőbb a felszólítás beérkezésétől számított 5   naptári napon belül saját felelősségére és költségére visszajuttatja. Az   Ügyfél vállalja, hogy a még ki nem fizetett árukat nem használja, és a   Társaság kérésére haladéktalanul átadja és lehetővé teszi azok telephelyén   történő átvételét.
11. A Társaság a   Megrendelésének jellegétől függően minden esetben jogosult a Megrendelés   további megerősítését kérni az Ügyféltől (például írásban vagy telefonon).
12. A Társaság   által elfogadott minden Megrendelés kötelező érvényű. Az Ügyfél mindaddig   visszavonhatja a megrendelését, ameddig értesítést nem kap a Megrendelés   kézhezvételéről. Az Ügyfél a Megrendelést telefonon, a Társaság jelen   szerződési feltételekben megadott telefonszámán vagy e-mail címén mondhatja   le.
13. Az Ügyfél   tudomásul veszi, hogy a Társaság nem köteles a Szerződést megkötni, különösen   olyan személyek esetében, akik korábban lényegesen megszegték a Szerződést   (ideértve az ÁSZF-et is) és/vagy a www.shop.new-flag.hu internetes portál   használati feltételeit.
14. A Társaság   kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha a Megrendelés szerint   megrendelt árut különböző okok miatt nem tudja kiszállítani, haladéktalanul   tájékoztatja az Ügyfelet az áru hiányáról, valamint megfelelő   ellenszolgáltatásról gondoskodik.
15. Az Ügyfél   hozzájárul a távközlő eszközök használatához a Szerződés megkötése során. A   Szerződés megkötésével összefüggésben a távközlő eszköz igénybevételével   kapcsolatos, az Ügyfélnél felmerülő költségeket (internetkapcsolat költsége,   telefonhívások költsége stb.) az Ügyfél maga viseli.
16. Abban az   esetben, ha az áru internetes portálon történő feltüntetése vagy a   megrendelés során nyilvánvaló technikai hiba lép fel a Társaság részéről, a   Társaság nem köteles az árut ezen a nyilvánvalóan hibás áron szállítani az   Ügyfélnek, még akkor sem, ha a jelen szerződési feltételek szerint az Ügyfél   részére elküldte a visszaigazolást a Megrendelés kézhez vételéről. A Társaság   indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a hibáról az Ügyfelet, és   módosított ajánlatot küld az Ügyfél e-mail címére. A módosított ajánlat egy   új adásvételi szerződés tervezetének minősül, és ebben az esetben az   adásvételi szerződés csak az Ügyfél által a Társaság e-mail címére küldött   visszaigazolással jön létre.
III. Az áru   kiszállítása és a kárveszély áthárítása
1. Az Ügyfél   tudomásul veszi, hogy az áru szállítási idejére vonatkozó információ   tájékoztató jellegű és nem kötelező érvényű. Abban az esetben, ha az Ügyfél   nem választ megfelelő, a Társaság által ajánlott szállítási módot, a Társaság   a szállítási módot maga választja meg a Megrendelő költségére.
2. A Társaság   jogosult a megrendelt árut részletekben történő szállítására, ebben az   esetben az egyes részekről külön számlát állít ki.
3. A kárveszély   a termék átvételével száll át az Ügyfélre. Ugyanilyen hatással jár, ha az   Ügyfél nem veszi át az árut, annak ellenére, hogy a Társaság ezt számára   lehetővé tette. 
4. Az Ügyfél   késedelmes átvétele feljogosítja a Társaságot arra, hogy az Ügyfél számára   történő előzetes értesítést követően az árut megfelelő módon értékesítse,   miután az Ügyfélnek további észszerű átvételi határidőt adott. Ez vonatkozik   arra az esetre is, ha az Ügyfél késlekedik az áru kifizetésével, amely   kifizetés az átvétel előfeltétele.
5. Külföldre   történő áruszállítás esetén az Ügyfél köteles a Társaság rendelkezésére   bocsátani az ahhoz szükséges dokumentumokat és információkat. 
IV. Vételár és   fizetési feltételek
1. A vételárat   és adott esetben a Szerződés szerinti egyéb költségeket a) utánvéttel, b) a   Gopay fizetési rendszeren keresztül készpénzmentes fizetéssel lehet   kifizetni.
2. Az Ügyfél a   vételáron felül köteles megfizetni a Társaságnak az áru csomagolásával és   kiszállításával kapcsolatos költségeket is a Szerződés szerinti   összegben. 
3. A Társaság   jogosult a vételárat megemelni, ha az Ügyfél által előidézett okból az áru   kiszállítására a Szerződés megkötésétől számított 4 hónapnál hosszabb idő   múlva kerül sor. Ha az Ügyfél által előidézett okból az áru kiszállítására a   Szerződés megkötésétől számított 6 hónapnál hosszabb idő múlva kerül sor, a   Társaság jogosult a vételárat megemelni a saját költségeivel, ideértve   különösen az alapanyagok árát, az energiaköltséget, a tarifális béreket, a   törvényes és tarifális szociális juttatásokat és a szállítási költségeket.
4. A vételár   készpénzmentes fizetés esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított   5 napon belül, készpénzes fizetés esetén pedig az áru átvételekor esedékes.
5.   Készpénzmentes fizetés esetén az Ügyfél a vételár megfizetésekor köteles   feltüntetni a Vásárlás egyedi azonosítóját. Készpénzmentes fizetés   esetén az Ügyfélnek a vételár kifizetésére vonatkozó kötelezettsége az   összegnek a Társaság számláján történő jóváírásával teljesül.
6. Amennyiben az   üzleti kapcsolatokban ez szokásos, vagy ha általánosan kötelező érvényű   jogszabályok ezt előírják, a Társaság az adásvételi szerződés alapján   teljesített fizetésekről adóbizonylatot – számlát – állít ki az Ügyfél   részére. A Társaság héafizető. A Társaság az áru árának megfizetését   követően adóbizonylatot – számlát állít ki az Ügyfél részére, és azt   elektronikus formában megküldi az Ügyfél elektronikus címére.
V. A   Szerződéstől való elállás és reklamáció
1. Reklamáció.   Az Ügyfél köteles a kiszállított Megrendelésben szereplő árukat   haladéktalanul ellenőrizni, és az észlelt hiányosságokat azonnal bejelenteni   a Társaságnak az áru átvételének visszaigazolásán, a fuvarlevélben,   szállítmányozási megbízásban vagy szállítólevélben. Ha az árun az Ügyfélnek   történő átadáskor olyan hibák észlelhetők, amelyek miatt rendeltetésszerű   felhasználása nem lehetséges (nyilvánvaló okokból, pl. csomagolás sérülése   miatt), az Ügyfél az árut haladéktalanul visszaadja annak a személynek, aki a   Társaság képviseletében átadta azokat, és ezt a szállítóval is   aláíratja. 
2. Abban az   esetben, ha a reklamált árut nem lehetséges visszaadni a fuvarozónak, az   Ügyfél köteles jegyzőkönyvet készíteni a kárról. Az Ügyfél egyetért azzal,   hogy az áru jellegéből adódóan nem feltétlenül kell figyelembe venni azt a   tényt, hogy az áru átadásakor nem reklamált az áru nyilvánvaló hibái miatt.
3. Az árukra   vonatkozó reklamáció folyamatára a Társaság Panasztételi Eljárási Rendjének   rendelkezései az irányadók.
4. Elállás a   Szerződéstől a fogyasztók esetében. A 89/2012 sz. törvény 1829. § hatályos   rendelkezései (a továbbiakban: „Polgári Törvénykönyv”) szerint a fogyasztói helyzetben lévő Ügyfél jogosult az áru   átvételétől számított 14 napos határidőn belül elállni a Szerződéstől. Az Ügyfél a Szerződéstől való elállás   esetén köteles az árut haladéktalanul átadni annak a személynek, aki azt a   Társaság részéről átadta, és ha ez nem lehetséges, köteles telefonon vagy a   www.shop.new-flag.hu internetes portálon keresztül értesíteni a Társaságot a   Szerződéstől való elállás tényéről, ezen belül azonosítani az árut és a   hibát, majd telefonon vagy e-mailben megállapodni a vonatkozó reklamáció   megoldásának módjáról (szerződéstől való elállás). A szerződéstől való   elállás esetén az Ügyfelet terhelik az áru visszaküldésével járó költségek,   amennyiben az áru – jellegéből adódóan – hagyományos postai úton nem küldhető   vissza. 
5. Az 5.4.   bekezdés szerinti szerződéstől való elállási határidő 14 nap a) az áru   átvételétől vagy b) az utolsó tétel kézhezvételétől számítva, amennyiben a   Szerződés tárgya többféle áru vagy több részben történő szállítás vagy c) az   első tétel átvételétől számítva, amennyiben a Szerződés tárgya rendszeres   ismételt szállítás.
6. Ha az Ügyfél   az 5.4. pont alapján eláll a Szerződéstől, a Társaság indokolatlan késedelem   nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon   belül köteles visszafizetni számára a Szerződés alapján tőle kapott   valamennyi pénzeszközt, az Ügyfél fizetési módjával megegyező módon. A   Társaság a kapott pénzeszközök Ügyfél számára történő visszatérítéséhez csak   abban az esetben választhat más módot, ha ebbe az Ügyfél beleegyezett és nem   okoz többletköltsége a számára. Ha az Ügyfél a Társaság által kínált   legolcsóbb áruszállítási módtól eltérő módot választott, a Társaság a   megajánlott legolcsóbb áruszállítási módnak megfelelő összegben téríti meg az   Ügyfélnek az áruk kiszállítási költségét. A Társaság megtéríti az Ügyfélnek   az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket, ha a 1820. § (1)   bekezdésének g) pontjában foglaltak szerint nem értesítette a Vásárlót e   költségek viselésének kötelezettségéről. Ha az Ügyfél eláll az adásvételi   szerződéstől, a Társaság nem köteles az átvett pénzeszközöket azt megelőzően   visszaadni az Ügyfélnek, hogy az Ügyfél visszaadta az árut, vagy bizonyítja,   hogy az árut elküldte a Társaságnak. A Társaság az Ügyfél címén és saját   költségén veszi át az árut, ha az Ügyfél eláll a Társaság telephelyén kívül kötött   Szerződéstől, az áru átadására a Szerződés megkötésekor az Ügyfél   háztartásába szállították és az áru jellege nem engedi hagyományos postai   úton történő elküldését.
7. Az Ügyfél az   árut köteles sértetlenül, elhasználódástól és szennyeződéstől mentesen,   lehetőség szerint az eredeti csomagolásban visszaküldeni a Társaság részére.   A Társaság jogosult az áruban okozott kár megtérítéséhez való jogát   egyoldalúan beszámítani az Ügyfélnek a vételár visszatérítésére vonatkozó   igényébe.
8. A Társaság   jogosult az adásvételi szerződéstől elállni a készletek kimerülése, vagy az   áruk elérhetetlensége miatt, illetve ha az áru gyártója, importőre vagy   szállítója az áru előállítását vagy behozatalát megszakította. A Társaság   erről az Ügyfelet a Megrendelésben megadott e-mail címen haladéktalanul   tájékoztatja, és az adásvételi szerződéstől való elállás közlésétől számított   14 napon belül valamennyi a Szerződés alapján beszedett pénzeszközt –   ideértve a szállítási költséget is –, visszaküldi az Ügyfél számára ugyanazon   a módon, ahogy beszedte azt, adott esetben az Ügyfél által meghatározott más   módon. 
VI. Felelősség   és jótállás
6.1.     A Társaság az   áru hibáiért az Ügyféllel szemben az általánosan kötelező jogszabályokban   meghatározott mértékű felelősséggel tartozik. A Társaság így azért felelős,   hogy az áru az Ügyfél általi átvételkor hibátlan. A Társaság különösen azért   felel az Ügyfél felé, hogy az áru átvételének időpontjában a) az áru a felek   által megállapodott tulajdonságokkal rendelkezik, b) az áru alkalmas az arra   a célra történő felhasználásra, amelyre a Társaság javasolja, vagy amelyre az   ilyen árukat általában használják, c) az áru megfelel a szerződésben szereplő   minta vagy modell minőségének vagy kialakításának, d) az áru mennyiségbe   megfelelő, és e) az áru megfelel a jogszabályokból eredő követelményeknek.
6.2.       A Polgári Törvénykönyv 2165. § (1) bekezdésében foglaltaknak   megfelelően az Ügyfél az áru átvételétől számított huszonnégy   hónapon belül jogosult az áru hibájára vonatkozó   jogát gyakorolni. Ez nem vonatkozik a következő esetekre: az alacsonyabb áron   értékesített áruk olyan hibái, amelynek következtében az alacsonyabb árra   vonatkozó megállapodás létrejött; az áru szokásos használatból eredő   elhasználódása; használt áruk esetében olyan hiba, amely a használat vagy   kopás mértékének megfelelő az Ügyfél általi átvétel idején; amennyiben ez az   áru jellegéből következik.
6.3.       Ha az áru nem rendelkezik az e cikk 6.1. pontja szerinti   jellemzőkkel, az Ügyfél követelheti új, hibátlan áru szállítását is, kivéve,   ha ez a hiba jellege miatt észszerűtlen; azonban ha a hiba csak az áru egy   részét érinti, az Ügyfél csak ennek a résznek a kicserélését követelheti; ha   ez nem lehetséges, az Ügyfél elállhat a szerződéstől. Amennyiben azonban az a   hiba jellegéből adódóan aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan   késedelem nélkül eltávolítható, az Ügyfélnek joga van a hiba ingyenes   eltávolítására. Az Ügyfélnek még eltávolítható hiba esetén is joga van új áru   szállítását vagy az egyes részek cseréjét kérni, ha az áru a javítást   követően a hiba megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem használható   megfelelően. Ilyen esetben az Ügyfelet megilleti a szerződéstől való elállás   joga is. Ha az Ügyfél nem áll el a szerződéstől, illetve nem él az új,   hibamentes áru szállítására, a hibás részek cseréjére vagy az áru javítására   vonatkozó jogával, méltányos árengedményt kérhet. Az Ügyfelet akkor is   méltányos árengedmény illeti meg, ha a Társaság nem képes új, hibátlan árut   kiszállítani, a hibás részeket kicserélni, vagy az árut kijavítani, továbbá   ha a Társaság a helyzetet észszerű időn belül nem orvosolja, vagy ha a   javítás az Ügyfél számára jelentős kényelmetlenséget okozna. A hibás   teljesítéshez kapcsolódó jogok nem illetik meg az Ügyfelet abban az esetben,   ha az áru átvétele előtt tudatában volt az áru hibás mivoltának, illetve ha a   hibát saját maga okozta. Ha az árunak olyan hibája van, amely a Társaság   számára kötelezettséget jelent, és az árut alacsonyabb áron értékesítik, vagy   ha a szóban forgó áru használt, az Ügyfelet az áru cseréjének joga helyett   észszerű árengedmény illeti meg. Ha az Ügyfél a hibás teljesítéshez való   jogát gyakorolja, a Társaság írásban visszaigazolja számára a jog   gyakorlásának időpontját, továbbá a hiba kijavításának módját és annak   időtartamát.
6.4.       A Társaság nem vállal felelősséget az Ügyfél számára az Ügyfél   cselekedetei vagy más körülményei következtében vagy azokkal összefüggésben   felmerülő károkért vagy egyéb következményekért.
6.5.       Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a Társaság nem vállal felelősséget   a www.shop.new-flag.hu internetes portál zavartalan, hibamentes és   biztonságos működéséért. A Társaság nem vállal felelősséget harmadik fél   által a www.shop.new-flag.hu internetes portálon végzett   reklámtevékenységekért vagy promócióért, illetve azokért a hibákért, amelyek   a www.shop.new-flag.hu internetes portálon harmadik fél beavatkozásából, vagy   a portál rendeltetésellenes használatából erednek.
6.6.       Az áruk elérhetősége készlethez kötött, és a Társaság nem vállal   garanciát az áruk elérhetőségére. Abban az esetben, ha a Megrendelés a   Társaság részéről bármilyen okból nem feldolgozható, erről a tényről az   Ügyfelet a Társaság ügyfélszolgálati vonalán vagy az Ügyfél által a   Megrendelésben kapcsolattartási címként megadott e-mail címen keresztül   értesíti.
VII. Szellemi   tulajdonjogok védelme, a szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei
1. Az Ügyfél   tudomásul veszi, hogy a www.shop.new-flag.hu internetes portált alkotó   szoftverek és egyéb összetevők (beleértve a reklámozott áruk fényképeit)   szerzői jogvédelem alatt állnak. Az Ügyfél vállalja, hogy a   www.shop.new-flag.hu internetes portált kizárólag saját használatra veszi   igénybe, és nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné   számára vagy harmadik fél számára, hogy jogosulatlanul beavatkozzon az   internetes portálba vagy más módon manipulálja azt.
2. Az Ügyfél   számára a www.shop.new-flag.hu internetes portál elérése és ÁSZF szerint   történő használata ingyenes.
3. Az Ügyfél nem   jogosult a www.shop.new-flag.hu internetes portálon olyan mechanizmusokat,   szoftvereket vagy egyéb eljárásokat használni, amelyek negatív hatással   lehetnek a www.shop.new-flag.hu internetes portál működésére. A   www.shop.new-flag.hu internetes portál csak olyan mértékben használható,   amely nem sérti a Társaság más ügyfeleinek jogait, és amely összhangban van a   portál céljával.
4. A Társaság   nem vállal felelősséget a www.shop.new-flag.hu internetes portálon közzétett   szolgáltatások igénybevételével, információk használatával vagy adatok   letöltésével kapcsolatban felmerülő károkért, azaz hibákért, mulasztásokért,   megszakításokért, meghibásodásokért, késedelmekért, számítógépes vírusokért,   az Ügyfél vagy a www.shop.new-flag.hu internetes portált használó bármely más   harmadik személy elmaradt nyereségéért vagy adatainak elvesztéséért, az ilyen   személyek adatátviteléhez és adataihoz való jogosulatlan hozzáférésért, az   ilyen adatok megváltoztatásáért, valamint egyéb tárgyi és immateriális   károkért.
5. A   www.shop.new-flag.hu internetes portálon közzétett valamennyi információ a   Társaság legjobb tudása és lelkiismerete szerint került közlésre; a Társaság   felel azok teljességéért vagy technikai pontosságáért. A Társaság kizár   minden garanciát arra vonatkozóan, hogy a www.shop.new-flag.hu weboldalon   közzétett anyagok hibátlanok.
6. A Társaság   fenntartja a jogot, hogy bármikor korlátozza vagy megszüntesse az Ügyfél vagy   más harmadik személy hozzáférését a www.shop.new-flag.hu internetes   portálhoz.
7. A Társaságot   az Ügyfelekkel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz.   törvény 1826. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében vett magatartási   kódexek.
VIII. A   személyes adatok védelme és az adatkezeléshez való hozzájárulás
1. A természetes   személyként eljáró Ügyfél személyes adatait a Társaság kezeli és dolgozza   fel, amely biztosítja ezen adatok védelmét a 2016/679/EU rendelet (a   továbbiakban: „GDPR”) és a   Cseh Köztársaság jogszabályai szerint. Az Ügyfél személyes adatai kezeléséhez   közvetlenül a Társaságnak adja beleegyezését.
2. A Társaság a   regisztrációs űrlapot kitöltő Ügyfelek, adott esetben a Szerződést kötő, nem   regisztrált Ügyfelek személyes adatait kezeli.
3. Az Ügyfél   hozzájárul a következő személyes adatai kezeléséhez: vezetéknév, utónév,   e-mail cím és szállítási cím, telefonszám, születési idő (a továbbiakban   együttesen: „Személyes Adatok”).
4. Az Ügyfél   hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Személyes Adatait a Szerződésből eredő   jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint információk és kereskedelmi   közlemények küldése céljából kezelje.
5. Az Ügyfél   tudomásul veszi, hogy Személyes Adatait köteles helyesen és a valóságnak   megfelelően közölni, valamint a Személyes adataiban bekövetkezett   változásokról köteles a Társaságot indokolatlan késedelem nélkül   tájékoztatni.
6. A Személyes   Adatok kezelése az utolsó vásárlástól számított szükséges ideig elektronikus,   automatizált formában vagy nyomtatott formában nem automatizált módon   történik.  
7. Az Ügyfél   kijelenti, hogy a megadott Személyes Adatok pontosak, továbbá hogy   tájékoztatást kapott arról, hogy a Személyes Adatok megadása önkéntes. Az   Ügyfél kijelenti továbbá, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a Személyes   Adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a Társaság elérhetőségi címére vagy   székhelyére küldött írásbeli értesítéssel bármikor visszavonhatja.
8. Abban az   esetben, ha az Ügyfél úgy véli, hogy a Társaság vagy az adatfeldolgozó a   Személyes Adatait az Ügyfél magánéletének védelmét vagy a törvényt megsértve   kezeli, az Ügyfél magyarázatot kérhet a Társaságtól, és követelheti, hogy a   Társaság orvosolja a hibás helyzetet. Ebben az esetben az ügyfél közvetlenül   a nemzeti adatvédelmi hivatalhoz is fordulhat.
9. Ha az Ügyfél   tájékoztatást kér Személyes Adatainak kezeléséről, a Társaság köteles ezt a   tájékoztatást megadni neki. A Társaságnak jogában áll az előző bekezdésnek   megfelelően közölt információkért észszerű, a tájékoztatáshoz szükséges   költségeket meg nem haladó ellenértékét követelni.
10. Az Ügyfél   hozzájárul a Társaság szolgáltatásaival és a www.shop.new-flag.hu internetes   portálon áruikat bemutató vállalkozókkal kapcsolatos információknak az Ügyfél   Megrendelésben megadott elektronikus címére történő megküldéséhez, továbbá   hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság erre a címre kereskedelmi közleményeket is   küldjön. Az Ügyfél hozzájárulása a kereskedelmi közlemények küldéséhez   önkéntes. Az Ügyfél e hozzájárulását jogosult bármikor írásban visszavonni.
IX. Egyéb   megállapodások
1. Eltérő   megállapodás hiányában a Szerződéssel kapcsolatos minden levelezést írásban,   elektronikus levélben, személyesen vagy postai szolgáltatón keresztül kell   eljuttatni a másik félhez. Az Ügyfél számára történő kézbesítéshez a   Megrendelésben megadott e-mail cím használatos.
2. E-mailben   történő kézbesítés esetén az üzenet a bejövő levelező szerveren történő   kézbesítés pillanatában kézbesítettnek minősül. A személyesen vagy postai   szolgáltató útján kézbesített üzenetet akkor kell a címzett által   kézbesítettnek tekinteni, amikor a címzett a küldeményt átvette, vagy amikor   a címzett a küldemény átvételét megtagadta. Postai szolgáltató útján történő   kézbesítés esetén a küldemény letétbe helyezésétől és a címzettnek a letétbe   helyezett küldemény átvételére vonatkozó értesítésétől számított tíz (10) nap   elteltével a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni, még akkor is, ha a   küldeményt a postai szolgáltatónál helyezték el és a címzett nem értesült a   letétbe helyezésről.
X. Záró   rendelkezések
1. Amennyiben a   www.shop.new-flag.cz weboldal használatával kapcsolatos viszony vagy a   Szerződés által létrehozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet   tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Cseh Köztársaság   joga az irányadó. Ez nem érinti az Ügyfél általánosan kötelező érvényű   jogszabályokból eredő jogait.
2. Az Ügyfél és a Társaság közötti fogyasztói   jogvita esetén az Ügyfél élhet a peren kívüli vitarendezés lehetőségével is.   Ebben az esetben az Ügyfél a bíróságon kívüli vitarendezési szervhez, azaz a   Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatósághoz (www.coi.cz) fordulhat, és az ott   meghatározott szabályokat követheti. További információ a peren kívüli   vitarendezésről a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság honlapján található.
3. A Társaság e   tevékenység végzésére kereskedelmi engedély alapján jogosult, és a   tevékenység más engedélyhez nem kötött. A kereskedelmi ellenőrzést a   Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal végzi saját hatáskörében.
4. Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy   hatálytalan, vagy érvényét/hatályát veszti, az érvénytelen rendelkezés   helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az   érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatályának   megszűnése nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és hatályosságát.
5. Az adásvételi   szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, a Társaság   elektronikus formában archiválja, és azok nem hozzáférhetőek.
6. Jelen ÁSZF   2021. 06. 23-án lép érvénybe és hatályba.
XI. Az   ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Internetes   portál/e-shop: www.shop.new-flag.cz
Email: info@new-flag.cz
Telefon: +420   226 209 445
Törődünk az Ön adataival

Ez az online áruház sütiket tárol, amelyek elősegítik a megfelelő működést. Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul azok használatához.

Összes engedélyezéseRészletes beállítások